Báo Mới

Thêm Một Người Phụ Nữ Gốc Á 𝐁𝐢̣ 𝐓𝐚̂́𝐧𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐁𝐮́𝐚 Tại New York Khi Đang Đi Bộ Trên Đường

𝐌𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲, 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐀́ 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̣ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐮́𝐚 đ𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐨 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̂ đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢 𝐝𝐚̣𝐨 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐮 … Read More

𝐓𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐚́𝐧 người Việt tại 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐚́𝐧 Landgerich Frankfurt (Oder) người Việt trong 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐜

𝐇𝐨̂𝐦 𝐪𝐮𝐚, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐱𝐮̛̉ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠, 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐚́𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐠𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐟𝐮𝐫𝐭 (𝐎𝐝𝐞𝐫) đ𝐚̃ 𝐫𝐚 𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝟑𝟖 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̛ 𝐭𝐫𝐮́ 𝟑𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 … Read More

Chính phủ Canada bật đèn xanh cho hộ chiếu 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞

𝐁𝐚̀ 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐲 𝐇𝐚𝐣𝐝𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐞́𝐩 đ𝐢 … Read More

Đài Loan: Nhóm lừa đảo xuyên biên giới đã giả mạo thành công an Việt Nam để lừa đảo người Việt

𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐝𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐡𝐨̣ 𝐂𝐡𝐞𝐧 (陳)- 𝟑𝟒 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̃ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̛ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛̀𝐚 … Read More

Đài Loan: Lao động người Việt gặp 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦, khó thể qua khỏi

Đài Loan: Lao động người Việt gặp 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 Tên của bạn là: Đỗ Văn Nhất, Tuổi của bạn: 25 tuổi, Quê quán: Hải Dương, Bạn làm việc … Read More

Ontario công bố chương trình nghỉ ốm có lương để hạn chế lây truyền 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗

Ontario đã thông báo họ sẽ thực hiện chương trình nghỉ ốm có lương của riêng mình để giúp hạn chế sự lây lan của việc lây truyền 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 ở … Read More