24H TIN TỨC

Chủ tiệm bịđấɱ vàomặt và cнửιвớι vì кỳтнị ở Washington DC

𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘩𝘢̂𝘶 𝘈́ 𝘰̛̉ 𝘋𝘊 đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘢𝘯𝘩 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘢̂́𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶̛̉𝘪 𝘣𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̂𝘮 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢.

𝘊𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘏𝘶 𝘓𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘷𝘰̛̣ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘔𝘢𝘹 𝘛𝘳𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘊𝘰𝘳𝘱𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰̛̉ Đ𝘰̂𝘯𝘨 𝘉𝘢̆́𝘤 𝘋𝘊 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘊𝘩𝘰̛̣ 𝘜𝘯𝘪𝘰𝘯.

𝘓𝘶 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̂𝘮 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ đ𝘢̃ 𝘷𝘢̀𝘰 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘯𝘩 đ𝘦̂̉ 𝘹𝘦𝘮 đ𝘰̂̀ 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘶̛́𝘤.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘓𝘶, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 đ𝘰́ 𝘩𝘰̉𝘪 𝘩𝘰̣ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘮𝘰̛̉ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘮𝘰́𝘯 đ𝘰̂̀ 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨. “𝘝𝘢̀, 𝘵𝘰̂𝘪 𝘯𝘰́𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪̀ đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨,” 𝘓𝘶 𝘯𝘰́𝘪.

𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 đ𝘰́ 𝘣𝘢̆́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘶𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘶́ đ𝘢̂́𝘮 𝘷𝘢̀𝘰 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘩𝘦́𝘵 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̀ “đ𝘰̂̀ 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘵” 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢̂̀𝘯.

“𝘛𝘰̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢 𝘨𝘩𝘦́𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘩𝘢̂𝘶 𝘈́,” 𝘓𝘶 𝘯𝘰́𝘪. 𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 đ𝘰́ 𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ đ𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘢̣̆𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘓𝘶 đ𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰.

𝘓𝘶 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘣𝘰̉ 𝘵𝘳𝘰̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘰̂ 𝘵𝘰̂, 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘭𝘢̂𝘯 𝘤𝘢̣̂𝘯 𝘨𝘩𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰̣.

𝘈𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘭𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘯𝘩. 𝘓𝘶 đ𝘢̃ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 22 𝘯𝘢̆𝘮 𝘲𝘶𝘢.

“𝘕𝘰́ 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 đ𝘢̂𝘺,” 𝘓𝘶 𝘯𝘰́𝘪. 𝘓𝘶 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘢𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘬𝘩𝘢̂𝘶 14 𝘮𝘶̃𝘪 𝘰̛̉ 𝘮𝘰̂𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘷𝘶̣ 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘩𝘶𝘯𝘨.

𝘊𝘢̉𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘵 𝘋𝘊 đ𝘢𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘷𝘶̣ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤. 𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘢́𝘰 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘵, 𝘣𝘰̣̂ đ𝘢𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘷𝘶̣ 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘰̣̂𝘪 𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶̀ 𝘩𝘢̣̂𝘯.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘢́𝘰 𝘚𝘵𝘰𝘱 𝘈𝘈𝘗𝘐 𝘏𝘢𝘵𝘦, 𝘤𝘰́ 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 3.800 𝘵𝘰̣̂𝘪 𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶̀ đ𝘪̣𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘔𝘺̃ 𝘨𝘰̂́𝘤 𝘈́ 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 đ𝘢̉𝘰 𝘰̛̉ 𝘛𝘩𝘢́𝘪 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 𝘋𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 19 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 3 𝘯𝘢̆𝘮 2020 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 28 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 2 𝘯𝘢̆𝘮 2021.

𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, 𝘵𝘰̂̉ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘤𝘰́ 𝘬𝘩𝘢̉ 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘴𝘰 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̣ 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘢̆́𝘱 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘔𝘺̃ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘺̀ đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *