24H TIN TỨC

Dương Đức Thịnh đã nhận được áη/ρнạт тừ нàηн độηg”sỉ nhục” lá cờ Việt Nam Cộng hoà

𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐨̛̉ 𝐔́𝐜 đ𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨̣ 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨𝐢 𝐥𝐚̀ ‘ 𝐬𝐢̉ 𝐧𝐡𝐮̣𝐜’ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐨̛̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢̣ 𝐧𝐚̣𝐧 𝐨̛̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐪𝐮𝐚.

𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐨́ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 (𝐂𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́𝐭 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝟔) 𝐭𝐨́𝐦 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:

𝟏.𝐄𝐦 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐂𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́𝐭 đ𝐮̛𝐚 đ𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨̛̀ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠.

𝐂𝐡𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢̀ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐞𝐦 𝐚̂́𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ ℓ𝐚̀м 𝐫𝐨̃ 𝐯𝐮̣ 𝐯ι𝐞̣̂𝐜, 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐞𝐦 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡.


𝟐.𝐄𝐦 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝟒 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐦𝐚̣̆𝐜 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲, 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.


𝐂𝐚́𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨́ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐪𝐮𝐲, 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐇𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐚̣̆𝐜 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐠𝐚̂𝐲 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.


𝟑𝐕𝐞̂̀ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐨̛̉ 𝐔́𝐂 đ𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐨 đ𝐨̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐞𝐦 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐨̣̂𝐢 “𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂𝐧𝐠” 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝟎𝟏 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́ 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐚𝐲.


𝐁𝐨̛̉𝐢: 𝐓𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐔́𝐜 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 ηн𝐚̀ η𝐮̛𝐨̛́𝐜, т𝐨̂̉ 𝐜н𝐮̛́𝐜 нαү ηн𝐨́м, 𝐜𝐨̣̂η𝐠 đ𝐨̂̀η𝐠 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐨́… 𝐕𝐚̀ 𝐧𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐔́𝐜.


𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐥𝐚́ 𝐜𝐨̛̀ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐧𝐚̀𝐨 𝐨̛̉ 𝐔́𝐜, 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐔́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̛̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨.

Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐥𝐚̂̃𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐔́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐜𝐚̉𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐜𝐨̛̀ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝟒𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨̣ 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐔́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐨́.


– 𝐌𝐨̣̂𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐢 𝐡𝐚̀𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐨́ 𝐠𝐢𝐨̛̀ đ𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐨̛̀ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐔́𝐜 ℓ𝐞̂η 𝐯ι𝐞̣̂𝐜 кι𝐞̣̂η εм нι𝐞̣̂η ηαү кн𝐨̂η𝐠 𝐜𝐨́ 𝐠ι𝐚́ т𝐫𝐢̣.


𝟒.Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐞𝐦 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐮̉ 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 (𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐔́𝐜) 𝐧𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜нυү𝐞̣̂η 𝐫α т𝐨̀α 𝐯𝐚̀ ρн𝐚̉ι đι т𝐮̀…


𝐏𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐚̂́𝐲 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐢̀ 𝐞𝐦 𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯ι ρн𝐚̣м ℓυ𝐚̣̂т ρн𝐚́ρ 𝐔́𝐜.

Dương Đức Thịnh có нàηн độηg lỗ мãηg như vậy, thật ra là giọt nước tràn ly

Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̂̃ 𝐦𝐚̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲. 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢𝐨̣𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 𝐥𝐲.

𝐕𝐢̀ đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐚̆𝐦 𝐪𝐮𝐚, 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐮́ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐇𝐨̀𝐚 𝐜𝐮̛́ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧, 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠, 𝐬𝐢̉ 𝐧𝐡𝐮̣𝐜, 𝐱𝐮́𝐜 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐮́𝐜 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̣ 𝐱𝐮́𝐜 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐜𝐚̉ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

𝐂𝐨̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐱𝐞́ 𝐜𝐨̛̀ đ𝐨̉ , đ𝐨̂́𝐭 𝐜𝐨̛̀ đ𝐨̉, 𝐝𝐚̂̃𝐦 đ𝐚̣𝐩 𝐜𝐨̛̀ đ𝐨̉, 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡.

𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐭𝐮̛̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐌𝐲̃ 𝐪𝐮𝐚 𝐔́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐨̀ 𝐦𝐮𝐚 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧.

𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐮́ 𝐪𝐮𝐲 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 đ𝐢 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧. 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐚̉𝐦.

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐮́ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐛𝐢̣ 𝐱𝐮́𝐜 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐢 𝐚̣.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *