24H TIN TỨC

Ông người Việt bị đâɱ ƈhếƚ trước sự chứng kiến của vợ và hai người bạn ở thành phố Bothell, Washington

𝐀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡, 𝟐𝟗 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐈𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬, 𝟐𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, đ𝐚̂𝐦 𝐜.𝐡𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐨̛̣ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛ 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐁𝐨𝐭𝐡𝐞𝐥𝐥, 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧, 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜

𝐎̂𝐧𝐠 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡, 𝟐𝟗 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐛𝐢̣ đ𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐚̃𝐢 𝐜𝐨̣ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐈𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬, 𝟐𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ đ𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ đ𝐞̣̂ 𝐧𝐚̣𝐩 𝐥𝐞̂𝐧 𝐓𝐨̀𝐚 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲.

𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐌𝐲̃ 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐀́ 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐨̀𝐢 𝐡𝐨̉𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐱𝐞𝐦 đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐠𝐡𝐞́𝐭 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐧𝐠𝟓 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐍𝐚̆𝐦, 𝟔 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆𝐦.

𝐓𝐨̂𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐲́. 𝐈́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̃𝐦 𝐫𝐨̃ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠,” 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐊𝐢𝐦-𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧.

𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐀́ đ𝐚̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐲́ 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 đ𝐨̀𝐢 𝐡𝐨̉𝐢 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̛́𝐜 đ𝐨̣̂ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐠𝐡𝐞́𝐭 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐭𝐨̣̂𝐜.

𝐁𝐚̀ 𝐂𝐢𝐧𝐝𝐲 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨, 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐋𝐚𝐨 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐌𝐲̃ 𝐆𝐨̂́𝐜 𝐀́ 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐧𝐞̂𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦: “𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐚́.𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐠𝐡𝐞́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐀́ đ𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠.”

𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐚𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐛𝐢̣ đ𝐚̂𝐦 𝐜.𝐡𝐞̂́𝐭

𝐀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛ 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐚𝐫𝐝𝐬𝐥𝐞𝐞 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃ đ𝐚̣̂𝐮 𝐱𝐞 𝐧𝐨̛𝐢 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟕 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝟐𝟓 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐮̛, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐈𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬, 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐨̛́ đ𝐮̛𝐚 “𝐧𝐠𝐨́𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚,” 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐱𝐮́𝐜 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐌𝐲̃, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐨̀𝐚.

𝐀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐡𝐨̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚 𝐥𝐞̃ 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐧 𝐈𝐚𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐲 𝐭𝐚𝐲 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 “𝐜𝐡𝐮̛̉𝐢.”

𝐇𝐚𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟒 𝐡𝐚𝐲 𝟓 𝐟𝐨𝐨𝐭, đ𝐨̂́𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐪𝐮𝐚 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐪𝐮𝐚́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮́𝐭, 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐧 𝐈𝐚𝐧 𝐦𝐨́𝐜 𝐝𝐚𝐨 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐥𝐚𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐦 𝐚𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧.

Đ𝐚̂𝐦 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛.

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐞̀, 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐚́𝐮 𝐭𝐮𝐨̂𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̣𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐤𝐢𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐢 𝟗𝟏𝟏 𝐤𝐞̂𝐮 𝐜.𝐮̛́𝐮.

𝐕𝐨̛̣ 𝐚𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐱𝐞.

𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐨̀𝐚, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐞̣ 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐈𝐚𝐧, 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐝𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐢́𝐮 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐯𝐢̀ 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐝𝐚𝐨 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐲.

𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐨𝐧, 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐧 𝐈𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉.

𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐱𝐢𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐨 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐝𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐚́𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̆́𝐦.

Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐨 𝐦𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐞̣ 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐧 𝐈𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̣ 𝐯𝐞̣̂ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠.

𝐌𝐚́𝐲 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛, 𝐤𝐡𝐢 đ𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐮, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ đ𝐨́ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚, 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐚̉ 𝐡𝐚𝐢 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐈𝐚𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐮.

“𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲, đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐱𝐨̂ đ𝐚̂̉𝐲. 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨̛̣𝐭 𝐈𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ đ𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐚̂𝐦 𝐝𝐚𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢, 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐥𝐮̀𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̃ 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠,” 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐦𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛.

𝐊𝐡𝐢 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐈𝐚𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛, 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐨.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *