Báo Mới

Thêm Một Người Phụ Nữ Gốc Á 𝐁𝐢̣ 𝐓𝐚̂́𝐧𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐁𝐮́𝐚 Tại New York Khi Đang Đi Bộ Trên Đường

𝐌𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲, 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐀́ 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̣ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐮́𝐚 đ𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐨 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̂ đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢 𝐝𝐚̣𝐨 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐮 𝐌𝐚𝐧𝐡𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤, 𝐌𝐲̃.

𝐒𝐮̛̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟓, 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 (𝟑𝟏 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢) đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢 𝐝𝐚̣𝐨 𝐠𝐚̂̀𝐧 Đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐨̣̂ 𝟗 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐥𝐚̣ 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐜𝐨̛̉𝐢 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐫𝐚.

𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐮́𝐚 đ𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲. 𝐍𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐨̛̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐲 𝐭𝐞̂́ đ𝐮̛𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡.

𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭:

“𝐊𝐞̉ 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟓𝟎 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐣𝐞𝐚𝐧 đ𝐞𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐚́𝐨 𝐬𝐨̛ 𝐦𝐢 đ𝐞𝐧. 𝐕𝐮̣ 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐭𝐨̣̂𝐜, đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐮̣ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐀́ 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤.”

𝐕𝐚̀𝐢 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜, 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐜𝐨́ 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐦𝐢́𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐮 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧𝐬 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐱𝐮̛̉ 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐡𝐨̛𝐧.

𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐥𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐧𝐨́𝐢:

“𝐁𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐚𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐡𝐚̣̂𝐧, 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐭𝐨̂́. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐠𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉.”

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐬𝐢̃ 𝐂𝐡𝐮𝐜𝐤 𝐒𝐜𝐡𝐮𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭:

“𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐮̛ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦, 𝐯𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐭𝐨̂́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐠𝐡𝐞́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐀́.”

𝐕𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̆́𝐜-𝐱𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐯𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐞́𝐩 đ𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠.

𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 đ𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 đ𝐚́𝐦 đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *