Báo Mới

Đài Loan: Nhóm lừa đảo xuyên biên giới đã giả mạo thành công an Việt Nam để lừa đảo người Việt

𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐝𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐡𝐨̣ 𝐂𝐡𝐞𝐧 (陳)- 𝟑𝟒 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̃ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̛ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐦𝐚̣𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟓𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧.

𝐂𝐮̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐂𝐮̣𝐜 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̣𝐩 𝐛𝐚́𝐨 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐚́𝐧 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲, 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐨𝐥 𝐘𝐚𝐧 𝐙𝐡𝐢𝐡𝐚𝐨 (鄢志豪) 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐮̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐚́𝐢 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐦𝐚̣𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟑𝟐𝟗𝟐𝟎 𝐭𝐲̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 (𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟒,𝟏𝟗 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 Đ𝐚̀𝐢 𝐭𝐞̣̂).

𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́ Đ𝐚̀𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐚̣𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚.

𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚, 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐝𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐡𝐨̣ 𝐂𝐡𝐞𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐦 đ𝐚̂̀𝐮, đ𝐚̃ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̛ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧 𝐨̛̉ Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 đ𝐚̀𝐢 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢, 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐦𝐚̣𝐨 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

𝐆𝐢𝐚̉ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐞̂́𝐭, 𝐡𝐨̣ 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚̉
𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧. 𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐛𝐢̣
𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧.

𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐦𝐚̣̆𝐜 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐠𝐨̣𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐙𝐚𝐥𝐨.

𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̂́𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐢𝐚́𝐦 𝐬𝐚́𝐭 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀
𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐠𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.

𝐒𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭
𝐍𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐢𝐬𝐡𝐚𝐧, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ Đ𝐚̀𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 (台中市至善路).

𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̀𝐨 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟒/𝟏𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐚́𝐢. 𝐁𝐚̆́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝟑 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝟒 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̛ 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧, 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐡𝐨̣ 𝐂𝐡𝐞𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝟓𝟑 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣ 𝐘𝐚𝐧𝐠.

𝐓𝐡𝐮 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐨̣̂ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̂ 𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐩𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧, 𝐬𝐨̂̉ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧, 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲, đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐝𝐢 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 … 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐨̛ 𝐛𝐨̣̂, 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟓𝟎 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐯𝐮̣ 𝐚́𝐧, 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̀𝐢
𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐪𝐮𝐚́ 𝟏𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 Đ𝐚̀𝐢 𝐭𝐞̣̂.

𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜, 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐨̣ 𝐋𝐢𝐧 (林)- 𝟓𝟎 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢. 𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐚 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐/𝟒 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̛𝐧 𝟔𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎 Đ𝐚̀𝐢 𝐭𝐞̣̂, 𝟐 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲, 𝐯𝐚̀ 𝟔 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐝𝐢 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐡𝐮 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃.

𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐯𝐮̣ 𝐚́𝐧, 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́ 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐜𝐨́ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜.

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐡𝐨̣ 𝐂𝐡𝐞𝐧- 𝐤𝐞̉ 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐧𝐚̃ đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ đ𝐮̛𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐮̀ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐚́𝐧, 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐨̣ 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐧 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢. 𝐂𝐨̀𝐧 𝟕 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̛ 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧 đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *