Báo Mới

𝐓𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐚́𝐧 người Việt tại 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐚́𝐧 Landgerich Frankfurt (Oder) người Việt trong 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐜

𝐇𝐨̂𝐦 𝐪𝐮𝐚, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐱𝐮̛̉ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠, 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐚́𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐠𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐟𝐮𝐫𝐭 (𝐎𝐝𝐞𝐫) đ𝐚̃ 𝐫𝐚 𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝟑𝟖 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̛ 𝐭𝐫𝐮́ 𝟑𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐞𝐞𝐥𝐨𝐰, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐌𝐚̈𝐫𝐤𝐢𝐬𝐜𝐡-𝐎𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝, 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐛𝐮𝐫𝐠.

𝐀́𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭

𝐁𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐮̀ 𝐠𝐢𝐚𝐦 𝟐,𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 𝐤𝐞̀𝐦 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝟏𝟐𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝐄𝐮𝐫𝐨, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐮̛́𝐜.

𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟓 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟕, 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 đ𝐚̃ 𝐦𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐲 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨́𝐭 𝐥𝐨̣𝐭 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐜𝐮̛ 𝐭𝐫𝐮́ 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐮̛́𝐜, 𝐭𝐡𝐮 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝟐𝟑.𝟎𝟎𝟎 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜.

𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯.𝐮̣ 𝐚́.𝐧

𝐓𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧, 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮́ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟕 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐭𝐫𝐨́𝐭 𝐥𝐨̣𝐭. 𝐁𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 đ𝐚̃ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̣𝐜 đ𝐢́𝐜𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐝𝐨 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭.

𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̛̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐞𝐞𝐥𝐨𝐰 (𝐌𝐚̈𝐫𝐤𝐢𝐬𝐜𝐡-𝐎𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝), đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐦𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧.

𝐁𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐱𝐮́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ Đ𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐥𝐚̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚̂́𝐩 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧, 𝐠𝐚̣ 𝐡𝐨̣ 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐜𝐚̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣.

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̂𝐧 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐨̛̉ Đ𝐚𝐧 𝐌𝐚̣𝐜𝐡: Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐨̀𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐨𝐚̀ 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩, 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐚𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐞́𝐩 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̂𝐧. 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐠𝐢𝐚́ 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝟐𝟑.𝟎𝟎𝟎 𝐄𝐮𝐫𝐨.

𝐁𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭, 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐒𝐞𝐞𝐥𝐨𝐰. 𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐪𝐮𝐚́ 𝐩𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐚 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩.

𝐕𝐢̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 Đ𝐚𝐧 𝐌𝐚̣𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̂𝐧. 𝐎̛̉ đ𝐨́ 𝐒𝐨̛̉ 𝐡𝐨̂𝐧 𝐭𝐡𝐮́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐞̣̂ 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐡𝐨̣̂ 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮.

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟓.𝟎𝟎𝟎 đ𝐞̂́𝐧 𝟖.𝟎𝟎𝟎 𝐄𝐮𝐫𝐨. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧, 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐤𝐲́ 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐝𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦, 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐚𝐮 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮́ đ𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩.

𝐏𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐚: 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭, 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐥𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̃𝐢 đ𝐚̣̂𝐮 𝐱𝐞 𝐨̛̉ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐢̣, 𝐝𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 đ𝐮̛𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮.

𝐕𝐚̣𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨́ 𝐯𝐢̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨.

𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧, đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟔 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟒 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.

𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧: 𝐁𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐨̂́ 𝐜𝐚́𝐨, 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐞̂̀ 𝐡𝐚𝐲 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭.

𝐕𝐢̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟕, 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐚́𝐭 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐟𝐮𝐫𝐭 (𝐎𝐝𝐞𝐫) đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐦 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *