24H TIN TỨC

Đức: Các dấu hiệu cần biết sau khi тιêм ρнòиg, lựa chọn đúng loại thuốc phù hợp độ tuổi

𝐒𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐮̛́𝐚 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐮̛́𝐜.


𝐕𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐡𝐨̂𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐯𝐮̛̀𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐕𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧 𝐦𝐮̃𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭. 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝟓𝟎 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐨̛̣ 𝟒𝟎 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢.


𝐇𝐚𝐢 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏.𝟎𝟒.𝟐𝟏, 𝐯𝐚̀ đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟕.𝟎𝟒 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟑.𝟎𝟒 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐕αƈƈιɳ.


𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐨𝐍𝐭𝐞𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐢𝐧 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐤𝐲́. 𝐌𝐮̣𝐜 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐜𝐡.


𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟏 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ đ𝐚̃ 𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐚̆̃𝐧.


𝐊𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐓𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 (𝐦𝐚̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐧𝐠) 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐚̉𝐧𝐡. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐚̂́𝐭, 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̣𝐜 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢.

𝐓𝐡𝐞̉ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐭𝐮𝐲̀ 𝐭𝐡𝐚̂𝐧.—–𝐓𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡. Đ𝐮́𝐧𝐠 𝟏𝟎.𝟑𝟎 𝐓𝐢𝐞̂𝐦 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡.


𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 đ𝐚𝐮 𝐨̛̉ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐭𝐚𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐞̂ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂̉ 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭, 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟏𝐡 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛́𝐜.—𝟏𝟐𝐡 đ𝐚𝐮 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭


𝐓𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐯𝐚̀ đ𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐚̉𝐲.


Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜. 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟑 𝐡 đ𝐞̂𝐦 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚𝐲 đ𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐞̣, 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟒 𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐧𝐮̛̃𝐚.


𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 Đ𝐮̛́𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐕𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧 𝐬𝐨̛́𝐦.

𝐕𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐡𝐚̃𝐲 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉.


𝐕𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̛𝐧 𝟓𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐨̣̂ 𝐲 𝐭𝐞̂́.

Đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̃𝐲 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠.

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐓𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐂̵𝐨̵𝐫̵𝐨̵𝐧̵𝐚̵ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐚̆𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐬𝐨̛́𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜.


𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛́𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢.

𝐬𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐮̛́𝐜 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠.

𝐀𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐞𝐧𝐞𝐜𝐚: 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉, 𝐇𝐨̣̂𝐢 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ , 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂𝐧 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐍𝐄̂𝐍 𝐓𝐈𝐄̂𝐌 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝟔𝟎 𝐓𝐔𝐎̂̉𝐈 !

𝐓𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐁𝐈𝐎𝐍𝐓𝐄𝐂𝐇:  𝐕𝐀̆́𝐂-𝐗𝐈𝐍 Đ𝐀̣𝐓 𝟏𝟎𝟎% 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̀𝐲.

𝐕𝐢̀ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐲́ 𝐡𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐝𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠. 𝐒𝐚𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐧𝐨́𝐢: “𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚̃ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐨̛̉ 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐝𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐨́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧”, 𝐯𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐀̂𝐮, 𝐡𝐨̣ đ𝐚̃ “đ𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐦”.


𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐥𝐚̂𝐦 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝟏𝟐 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐚̀ đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭. 𝐒𝐚𝐡𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭: “𝐊𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟓 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟐 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗.

𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟒 đ𝐞̂́𝐧 𝟔 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 – 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐦𝐨̣𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐬𝐮𝐨̂𝐧 𝐬𝐞̉, 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̛𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐝𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐚̆́𝐜-𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮.”

𝐒𝐚𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́, 𝐯𝐚̆́𝐜 𝐱𝐢𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝟏𝟎𝟎% 𝐯𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐚̣𝐩 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟐 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢.

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔. 𝐒𝐚𝐡𝐢𝐧 𝐧𝐨́𝐢: “Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐨̛̃ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *