Báo Mới

B̵ị̵ ̵t̵ấ̵n̵ ̵c̵ô̵n̵g̵ bất ngờ ở Mecklenburg-Vorpommern; phá cửa g̵i̵ế̵t̵ ̵n̵g̵ư̵ờ̵i̵ ̵c̵ư̵ớ̵p̵ của ở Berlin

𝑩̵𝒊̵̣ ̵𝒕̵𝒂̵̂́𝒏̵ ̵𝒄̵𝒐̵̂𝒏̵𝒈̵ ̵𝒃̵𝒂̵̂́𝒕̵ ̵𝒏̵𝒈̵𝒐̵̛̀  𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒐̛̉ 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒐̛̉ 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒍𝒔𝒖𝒏𝒅

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̀𝒏 𝒐̂𝒏𝒈 44 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒐̛̉ 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒍𝒔𝒖𝒏𝒅, 𝒕𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒂𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒄𝒌𝒍𝒆𝒏𝒃𝒖𝒓𝒈-𝑽𝒐𝒓𝒑𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒏, 𝒃̵𝒊̵̣ ̵𝒕̵𝒂̵̂́𝒏̵ ̵𝒄̵𝒐̵̂𝒏̵𝒈̵ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.

𝑽̵𝒖̵̣ ̵𝒂̵́𝒏̵ ̵𝒙̵𝒂̵̉𝒚̵ 𝒓𝒂 𝒉𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒖̛́ 2, 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́, 𝒏̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵ 𝒕𝒖̛̣ đ̵𝒆̵̂́𝒏̵ ̵đ̵𝒐̵̂̀𝒏̵ ̵𝒄̵𝒂̵̉𝒏̵𝒉̵ ̵𝒔̵𝒂̵́𝒕̵ ̵𝒕̵𝒓̵𝒊̵̀𝒏̵𝒉̵ ̵𝒃̵𝒂̵́𝒐̵ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖  𝒗̵𝒆̵̂́𝒕̵ ̵𝒕̵𝒉̵𝒖̵̛𝒐̵̛𝒏̵𝒈̵ ̵𝒍̵𝒐̵̛́𝒏̵ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕.

𝑻𝒉𝒆𝒐 𝒕̵𝒓̵𝒊̵̀𝒏̵𝒉̵ ̵𝒃̵𝒂̵́𝒐̵, 𝒍𝒖́𝒄 20 𝒈𝒊𝒐̛̀ 15, 𝒏̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵ 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒈𝒐̃ 𝒄𝒖̛̉𝒂, 𝒄𝒖̛́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒃𝒆̀, 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒐́𝒎 𝒕𝒐̛́𝒊, 𝒏𝒆̂𝒏 𝒓𝒂 𝒎𝒐̛̉ 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̉𝒊 𝒉𝒂𝒏 𝒈𝒊̀.

𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒎𝒐̛̉, 𝒏̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵ 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒖̛́𝒄 𝒃𝒊̣ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̀𝒏 𝒐̂𝒏𝒈 𝒈̵𝒊̵𝒂̵́𝒏̵𝒈̵ ̵𝒕̵𝒉̵𝒂̵̆̉𝒏̵𝒈̵ ̵𝒎̵𝒐̵̣̂𝒕̵ ̵𝒒̵𝒖̵𝒂̵̉ ̵đ̵𝒂̵̂́𝒎̵ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒎𝒂̣̆𝒕, 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̀𝒏 𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄 đ𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒙𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒍𝒐̂𝒊 𝒄𝒐̂̉ 𝒏̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵ 𝒓𝒂 𝒌𝒉𝒐̉𝒊 𝒄𝒖̛̉𝒂, đ𝒂̣𝒑 𝒏𝒈𝒂̃ 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒙𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒆̂̀𝒏 đ𝒂̂́𝒕 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒃𝒐̉𝒊 đ𝒊.

𝑫𝒐 𝒄̵𝒉̵𝒂̵̂́𝒏̵ ̵𝒕̵𝒉̵𝒖̵̛𝒐̵̛𝒏̵𝒈̵ 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒓𝒂 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈, 𝒏𝒆̂𝒏 𝒏̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵  𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒎𝒐̂ 𝒕𝒂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒊 𝒕̵𝒊̵𝒆̵̂́𝒕̵ ̵𝒉̵𝒊̵̀𝒏̵𝒉̵ ̵𝒂̵̉𝒏̵𝒉̵ ̵𝒕̵𝒉̵𝒖̵̉ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵̣𝒎̵.

𝑪̵𝒂̵̉𝒏̵𝒉̵ ̵𝒔̵𝒂̵́𝒕̵ 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ đ𝒖̛𝒂 𝒏̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵ 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 đ̵𝒊̵𝒆̵̂̀𝒖̵ ̵𝒕̵𝒓̵𝒂̵.

𝑪̵𝒖̵̛𝒐̵̛́𝒑̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵́ ̵𝒄̵𝒖̵̛̉𝒂̵ ̵đ̵𝒐̵̣̂𝒕̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̣̂𝒑̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̀ ̵𝒈̵𝒊̵𝒆̵̂́𝒕̵ ̵𝒄̵𝒉̵𝒖̵̉ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵ ̵𝒄̵𝒖̵̛𝒐̵̛́𝒑̵ 𝒄𝒖̉𝒂

𝑯𝒐̛𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̀𝒏 𝒐̂𝒏𝒈 57 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 đ𝒂̃ 𝒃̵𝒊̵̣ ̵𝒈̵𝒊̵𝒆̵̂́𝒕̵ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒐̛̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒐̛̉ 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑾𝒂𝒏𝒏𝒔𝒆𝒆, 𝑩𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏.

Đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒂̉𝒏𝒉𝒔𝒂́𝒕 đ𝒂̃ 𝒃𝒂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒃̵𝒂̵̆́𝒕̵ ̵𝒈̵𝒊̵𝒖̵̛̃ ̵đ̵𝒐̵̂́𝒊̵ ̵𝒗̵𝒐̵̛́𝒊̵ ̵𝒉̵𝒂̵𝒊̵ ̵𝒏̵𝒈̵𝒉̵𝒊̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵̣𝒎̵27 𝒗𝒂̀ 30 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊, 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒐̛̉ 𝑩𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏-𝑴𝒊𝒕𝒕𝒆 𝒗𝒂̀ 𝑹𝒆𝒊𝒏𝒊𝒄𝒌𝒆𝒏𝒅𝒐𝒓𝒇.

𝑽𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒐 𝒃𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄̵𝒂̵𝒏̵ ̵𝒕̵𝒐̵̣̂𝒊̵ ̵𝒄̵𝒖̵̛𝒐̵̛́𝒑̵ ̵𝒄̵𝒖̵̉𝒂̵ ̵𝒈̵𝒊̵𝒆̵̂́𝒕̵ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒃𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒂̉𝒏𝒈. 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒂̣𝒎 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒃𝒂 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒙𝒂́𝒄 đ𝒊̣𝒏𝒉.

𝑻𝒉𝒆𝒐 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖̉𝒂 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂, 𝒃𝒐̣𝒏 𝒄.𝒖̛𝒐̛́𝒑 đ𝒂̃ đ𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒏𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒒𝒖𝒂 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒔𝒂𝒖, 𝒍𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒄𝒉𝒐𝒂̣𝒏𝒈 𝒕𝒐̂́𝒊 22.03.2021.

𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈, 𝒍𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒈𝒂̣̂𝒚 đ𝒂́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 đ𝒂̂̀𝒖 𝒈𝒖̣𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒐̂̃ 𝒏𝒈𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊̣𝒎.

𝑩𝒐̣𝒏 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒑 𝒃𝒐̉ 𝒎𝒂̣̆𝒄, 𝒍𝒖̣𝒄 𝒔𝒐𝒂́𝒕 đ𝒐̂̀ đ𝒂̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃𝒂̣𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒕𝒂̂̉𝒖 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒕. 𝑵𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 đ𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒂̂𝒏, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕̵𝒖̵̛̉ ̵𝒗̵𝒐̵𝒏̵𝒈̵ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒆̂𝒎.

𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒎 𝒔𝒂𝒖, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒔𝒂𝒖 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒐́𝒎 𝒃𝒊̣ 𝒎𝒐̛̉ 𝒕𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃𝒂́𝒐 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒕. 𝑪̵𝒂̵̉𝒏̵𝒉̵ ̵𝒔̵𝒂̵́𝒕̵ ̵𝒕̵𝒐̵̛́𝒊̵ ̵𝒉̵𝒊̵𝒆̵̣̂𝒏̵ ̵𝒕̵𝒓̵𝒖̵̛𝒐̵̛̀𝒏̵𝒈̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵́𝒕̵ ̵𝒉̵𝒊̵𝒆̵̣̂𝒏̵ ̵𝒏̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵ ̵đ̵𝒂̵̃ ̵𝒄̵𝒉̵𝒆̵̂́𝒕̵

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *