Báo Mới

Séc: Người Việt vừabị t̵u̵y̵ê̵ná̵n̵ 13 năm t̵ù̵ chỉ b̵i̵ế̵t̵k̵h̵ó̵c̵ tại T̵ò̵a̵á̵n̵ tỉnh ở Hradec Králové

𝐵̵𝑖̵̣ ̵𝑐̵𝑎̵́𝑜̵ 𝑆.𝐷.𝐻., 43 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̀ đ𝑎̃ đ̵𝑎̵̂𝑚̵ ̵𝑣̵𝑜̵̛̣  𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎 𝑣𝑜̛̣ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 3+1 𝑜̛̉ 𝑂𝑝𝑜𝑐̌𝑛𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑛𝑜𝑣 𝑛𝑎𝑑 𝐾𝑛𝑒̌𝑧̌𝑛𝑜𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢, đ𝑎̃ 𝑏̵𝑖̵̣ ̵𝑝̵ℎ̵𝑎̵̣𝑡̵ 13 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡̵𝑢̵̀ ̵𝑡̵𝑎̵̣𝑖̵ ̵𝑇̵𝑜̵̀𝑎̵ ̵𝑎̵́𝑛̵  𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝐻𝑟𝑎𝑑𝑒𝑐 𝐾𝑟𝑎́𝑙𝑜𝑣𝑒́.

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡̵𝑟̵𝑎̵𝑛̵ℎ̵ ̵𝑐̵ℎ̵𝑎̵̂́𝑝̵ ̵𝑘̵𝑒̵́𝑜̵ ̵𝑑̵𝑎̵̀𝑖̵ . 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢̛̣𝑢 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎̃ 𝑡̵ℎ̵𝑢̵́ ̵𝑛̵ℎ̵𝑎̵̣̂𝑛̵ ̵𝑡̵𝑜̵̣̂𝑖̵ ̵𝑎̵́𝑐̵. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑖̣ ℎ𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑜̂́𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉.

𝑉̵𝑢̵̣ ̵𝑣̵𝑖̵𝑒̵̣̂𝑐̵  𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 10 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑎́𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 6 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑖̣/𝑐𝑎́𝑜 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛̣ 𝑘𝑒́𝑚 12 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̂́ 𝑣𝑜̛̣ 60 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖.

“𝑉𝑜̛́𝑖 𝑦́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑔̵𝑖̵𝑒̵̂́𝑡̵ ̵ℎ̵𝑜̵̣  , 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑡̵𝑎̵̂́𝑛̵ ̵𝑐̵𝑜̵̂𝑛̵𝑔̵ 𝑣𝑜̛̣ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̂́ 𝑣𝑜̛̣, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜/𝑣𝑒̣̂ 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖, 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 ℎ̵𝑎̵𝑖̵ ̵𝑐̵𝑜̵𝑛̵ ̵𝑑̵𝑎̵𝑜̵ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑒̂́𝑝. 𝐴𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡̵𝑢̵̣𝑐̵ ̵đ̵𝑎̵̂𝑚̵ 𝑐𝑎̉ ℎ𝑎𝑖,” 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑀𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑐𝑒𝑘 𝑛𝑜́𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏̵𝑎̵̉𝑛̵ ̵𝑐̵𝑎̵́𝑜̵ ̵𝑡̵𝑟̵𝑎̵̣𝑛̵𝑔̵ .

𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑎 𝑣𝑜̛̣ 𝑚̵𝑜̵̣̂𝑡̵ ̵𝑣̵𝑒̵̂́𝑡̵ ̵đ̵𝑎̵̂𝑚̵ ̵𝑣̵𝑎̵̀𝑜̵ ̵𝑛̵𝑔̵𝑢̵̛̣𝑐̵, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣̵𝑒̵̂́𝑡̵ ̵đ̵𝑎̵̂𝑚̵ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̛𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑒̂́𝑡/𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑔𝑎𝑛. 𝑆.𝐷.𝐻 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑣̵𝑒̵̂́𝑡̵ ̵𝑡̵ℎ̵𝑢̵̛𝑜̵̛𝑛̵𝑔̵ ̵𝑐̵𝑎̵̆́𝑡̵  𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦, 𝑐𝑜̂̉ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑜̂𝑛𝑔.

𝑂̂𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑐𝑒𝑘 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡: “𝐶𝑎́𝑐 𝑣̵𝑒̵̂́𝑡̵ ̵𝑡̵ℎ̵𝑢̵̛𝑜̵̛𝑛̵𝑔̵  𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑎𝑛, đ𝑎̣̆𝑡 𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎̂𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑣̵𝑒̵̂́𝑡̵ ̵𝑡̵ℎ̵𝑢̵̛𝑜̵̛𝑛̵𝑔̵  𝑘ℎ𝑎́𝑐

𝑵̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵  𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒂̂̀𝒏 2 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒂̂̃𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒑𝒉𝒖̣𝒄. 𝑪𝒉𝒖̉ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉 𝒉𝒐̣̂𝒊 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒙𝒆́𝒕 𝒙𝒖̛̉, 𝑴𝒊𝒓𝒐𝒔𝒍𝒂𝒗 𝑽𝒆𝒔𝒆𝒍𝒔𝒌𝒚́, 𝒕̵𝒖̵𝒚̵𝒆̵̂𝒏̵ ̵𝒃̵𝒐̵̂́ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒖̛̀ đ𝒂̂̀𝒖  𝒑̵𝒉̵𝒊̵𝒆̵̂𝒏̵ ̵𝒕̵𝒐̵̀𝒂̵ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑵̵𝒂̵̣𝒏̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̂𝒏̵   𝒄𝒐́ 𝒏̵𝒈̵𝒖̵𝒚̵ ̵𝒄̵𝒐̵̛ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 𝒉𝒂̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒍𝒂̂𝒖 𝒅𝒂̀𝒊.

𝑩̵𝒊̵̣ ̵𝒄̵𝒂̵́𝒐̵ ̵đ̵𝒂̵̃ ̵đ̵𝒂̵̂𝒎̵ ̵𝒗̵𝒐̵̛̣ ̵𝒗̵𝒂̵̀𝒐̵ ̵𝒏̵𝒈̵𝒖̵̛̣𝒄̵, 𝒗𝒂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒄̵𝒉̵𝒆̵́𝒎̵ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒑𝒉𝒂̉𝒊. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̀𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚

𝑩̵𝒊̵̣ ̵𝒄̵𝒂̵́𝒐̵ đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̂𝒖. 𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒂 đ𝒂̃ 𝒐̛̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 đ𝒐̣̂𝒊 𝒉𝒐̛𝒏 20 𝒏𝒂̆𝒎, 𝒏𝒐̛𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 𝒚.

𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒎𝒖𝒂 𝒗𝒆́ 𝒎𝒂́𝒚 𝒃𝒂𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 đ𝒊.

𝑨𝒏𝒉 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒐̂́ 𝒗𝒐̛̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈. 𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̀  đ̵𝒊̵𝒆̵̂̀𝒖̵ ̵𝒕̵𝒓̵𝒂̵ 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 đ𝒂̃ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄̵𝒉̵𝒊̵̣𝒖̵ ̵đ̵𝒖̵̛̣𝒏̵𝒈̵ ̵𝒔̵𝒖̵̛̣ ̵𝒔̵𝒊̵̉ ̵𝒏̵𝒉̵𝒖̵̣𝒄̵ , 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̂́𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 𝒙𝒂̂́𝒖 đ𝒊, 𝒗𝒂̀ 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 đ𝒂̃ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒂̉𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉.

𝑨𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒃̵𝒊̵̣ ̵𝒕̵𝒓̵𝒖̵̛̀𝒏̵𝒈̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵̣𝒕̵  𝒐̛̉ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒂̉ 𝒌𝒉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒊́𝒏𝒉, 𝒂𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 đ𝒂̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂́𝒏𝒉/𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄. 𝑨𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒊́ đ𝒂̃ 𝒈𝒊𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.

𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒖̛𝒂 𝒗𝒂̀𝒐 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒙̵𝒖̵̛̉ ̵𝒂̵́𝒏̵ ̵𝒕̵𝒖̵̛̀ ̵𝒏̵𝒐̵̛𝒊̵ ̵𝒈̵𝒊̵𝒂̵𝒎̵ ̵𝒈̵𝒊̵𝒖̵̛̃ . 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒐 đ𝒐̂̉𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕̵𝒐̵̀𝒂̵ ̵𝒂̵́𝒏̵ đ𝒂̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏.

𝑻̵𝒓̵𝒐̵𝒏̵𝒈̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒊̵𝒆̵̂𝒏̵ ̵đ̵𝒊̵𝒆̵̂̀𝒖̵ ̵𝒕̵𝒓̵𝒂̵̂̀𝒏̵, 𝑪𝒉𝒖̉ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉 𝑯𝒐̣̂𝒊 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒙̵𝒆̵́𝒕̵ ̵𝒙̵𝒖̵̛̉ đ𝒂̃ đ𝒐̣𝒄 𝒍𝒂́ 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒊̣ đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕.𝒐̀𝒂. 𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒐́ 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 đ𝒂̃ 𝒏.𝒉.𝒂̣̂𝒏 𝒕.𝒐̣̂.𝒊 𝒗𝒂̀ đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒚́ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂̉𝒏 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉.𝒂̀𝒏𝒉 𝒗.𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒉.𝒊̀.𝒏.𝒉 𝒑.𝒉.𝒂̣.𝒕.

𝑻𝒖𝒚 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒎.𝒖̛́.𝒄 𝒂́.𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒙𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒑 𝒉𝒐̛𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌̵𝒉̵𝒖̵𝒏̵𝒈̵ ̵𝒉̵𝒊̵̀𝒏̵𝒉̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵̣𝒕̵ 𝒗𝒊̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 đ𝒂̃ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒖́𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒄𝒉𝒆̂́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒏 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒄𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒖̣𝒄.

𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒏𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒚́ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒈̵𝒊̵𝒆̵̂́𝒕̵ ̵𝒗̵𝒐̵̛̣ 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒐̂́ 𝒗𝒐̛̣ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒉𝒐̣ 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈.

𝑨𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒔𝒖̛̣ 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒎. 𝑨𝒏𝒉 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒙𝒆𝒎 𝒙𝒆́𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒑𝒉𝒖̣𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒉𝒐̉.

𝑩𝒊̣ 𝒄𝒂́𝒐 𝑺. 𝑫. 𝑯. 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒌̵𝒉̵𝒂̵̂̉𝒏̵ ̵𝒌̵𝒉̵𝒂̵𝒊̵ ̵𝒃̵𝒂̵́𝒐̵ ̵𝒏̵𝒆̵̂𝒏̵ ̵đ̵𝒖̵̛𝒐̵̛̣𝒄̵ ̵𝒕̵𝒐̵̀𝒂̵ ̵𝒄̵𝒉̵𝒂̵̂́𝒑̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̣̂𝒏̵. 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒃̵𝒂̵́𝒐̵ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̣̂𝒏̵ ̵𝒕̵𝒐̵̣̂𝒊̵ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒐𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕.𝒊̀𝒏𝒉 𝒕.𝒊𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒆̣ đ𝒂́𝒏𝒈 𝒌𝒆̂̉.

𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒄.𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒎.𝒊𝒏𝒉, 𝒕.𝒐̀.𝒂 𝒉𝒂̣𝒏 𝒄.𝒉.𝒆̂́   𝒕.𝒉.𝒂̂̉.𝒎   𝒗.𝒂̂́.𝒏   𝒏𝒉𝒂̂𝒏   𝒄.𝒉.𝒖̛́.𝒏.𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̂𝒏. 𝑻𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒑𝒉𝒂́𝒏 𝑽𝒆𝒔𝒆𝒍𝒔𝒌𝒚́ 𝒏𝒐́𝒊: “𝑪𝒂́𝒄 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒚́ đ𝒆̂̉ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒃𝒐̂́ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒐̣̂𝒊 đ𝒂̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂́𝒑 𝒖̛́𝒏𝒈.“

𝑩̵𝒊̵̣ ̵𝒄̵𝒂̵́𝒐̵ ̵𝒃̵𝒊̵̣ ̵đ̵𝒆̵ ̵𝒅̵𝒐̵̣𝒂̵ 𝒍𝒆̂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 20 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒊́𝒉̵𝒊̵̀𝒏̵𝒉̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵̣𝒕̵ ̵đ̵𝒂̵̣̆𝒄̵ ̵𝒃̵𝒊̵𝒆̵̣̂𝒕̵ ̵𝒄̵𝒉̵𝒐̵ ̵𝒕̵𝒐̵̣̂𝒊̵ ̵𝒄̵𝒐̵̂́ ̵𝒚̵́ ̵𝒈̵𝒊̵𝒆̵̂́𝒕̵ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊.

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒐̂́ 𝒃𝒂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 đ𝒆̂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒕𝒖̛̀ 16 đ𝒆̂́𝒏 17 𝒏𝒂̆𝒎, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒆̣.

“𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒐𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒖̛́𝒄 đ𝒐̣̂ 𝒏̵𝒈̵𝒉̵𝒊̵𝒆̵̂𝒎̵ ̵𝒕̵𝒓̵𝒐̵̣𝒏̵𝒈̵ 𝒗𝒂̀ 𝒉̵𝒂̵̣̂𝒖̵ ̵𝒒̵𝒖̵𝒂̵̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉̵𝒂̵̀𝒏̵𝒉̵ ̵𝒗̵𝒊̵ 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒈̵𝒂̵̂𝒚̵ ̵𝒓̵𝒂̵.

𝑻𝒖𝒚 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒊́𝒏𝒉 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 đ𝒂̃ 𝒅𝒂̂̃𝒏 đ𝒆̂́𝒏 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒂̀𝒚. 𝑻̵𝒖̵𝒚̵𝒆̵̂𝒏̵ ̵𝒃̵𝒐̵̂́ ̵𝒏̵𝒉̵𝒂̵̣̂𝒏̵ ̵𝒕̵𝒐̵̣̂𝒊̵ 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒂̵́𝒏̵ ̵𝒅̵𝒖̵̛𝒐̵̛́𝒊̵ ̵𝒎̵𝒖̵̛́𝒄̵ ̵𝒉̵𝒊̵̀𝒏̵𝒉̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵̣𝒕̵ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒑 𝒉𝒐̛𝒏,” 𝒐̂𝒏𝒈 𝑽𝒂𝒄𝒆𝒌 𝒏𝒐́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉, 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒆̂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒎̵𝒖̵̛́𝒄̵ ̵𝒂̵́𝒏̵ 13 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏̵𝒉̵𝒂̵̀ ̵𝒕̵𝒖̵̀ ̵đ̵𝒖̵̛𝒐̵̛̣𝒄̵ ̵𝒄̵𝒂̵𝒏̵𝒉̵ ̵𝒈̵𝒂̵́𝒄̵  𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖̣𝒄 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́, 𝒗𝒊̀ 𝒎𝒐̂́𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃.𝒊̣ 𝒄.𝒂́𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒐̛̉ 𝑺𝒆́𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒐̛ 𝒃𝒂̉𝒏 đ𝒂̃ 𝒃.𝒊̣ 𝒉.𝒐̉.𝒏.𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒄.𝒉.𝒊.𝒂 𝒕𝒂́𝒄𝒉.

𝑳𝒖.𝒂̣̂𝒕 𝒔.𝒖̛ 𝒏𝒉𝒂̆́𝒄 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒐̂ 𝒕𝒐̣̂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒐̛̉ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎, 𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ.𝒂́𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒑𝒉𝒊́𝒂.

“𝑨𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 đ𝒂̃ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒖́𝒄 𝒃𝒊̣ 𝒂̉𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒂̆𝒏𝒈,” 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝒏𝒐́𝒊. 𝑨𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒖 𝒚́ 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒂𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃.𝒂̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒐̂ 𝒈𝒊𝒂 𝒄𝒖̛ 𝒐̛̉ 𝑺𝒆́𝒄.

𝑶̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒆̂̀ 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎.𝒖̛́𝒄 𝒂́.𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒑 𝒉𝒐̛𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌.𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒉.𝒊̀𝒏𝒉 𝒑.𝒉𝒂̣𝒕.

𝑩𝒊̣ 𝒄.𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒆̂́ 𝒎𝒂̣𝒄. “𝑻𝒐̂𝒊 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒉𝒐̂́𝒊 𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒐̂𝒊 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̂́𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊,” 𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒐́𝒊.

𝑪𝒉𝒖̉ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉 𝒉𝒐̣̂𝒊 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒙.𝒆́𝒕 𝒙.𝒖̛̉ đ𝒂̃ 𝒙𝒆𝒎 𝒙𝒆́𝒕 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒆̂̀ 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 đ𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝒗𝒂̀ 𝒑.𝒉𝒂̣𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̀𝒏 𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 13 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕.𝒖̀. 𝑺𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒊 𝒕.𝒉𝒖̣ 𝒂́.𝒏 𝒙𝒐𝒏𝒈, 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒔𝒆̃ 𝒃𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̣𝒄 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̂ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒉.𝒂̣𝒏.

“Đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒎̵𝒖̵̛́𝒄̵ ̵𝒂̵́𝒏̵  𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒑 𝒉𝒐̛𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌̵𝒉̵𝒖̵𝒏̵𝒈̵ ̵𝒉̵𝒊̵̀𝒏̵𝒉̵ ̵𝒑̵𝒉̵𝒂̵̣𝒕̵, 𝒕𝒉𝒂́𝒊 đ𝒐̣̂ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃.𝒊̣ 𝒄.𝒂́𝒐 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈.

 

𝑨𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒐̂́𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚,” 𝒐̂𝒏𝒈 𝑽𝒆𝒔𝒆𝒍𝒔𝒌𝒚́ 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒖̛𝒖 𝒚́ 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̀𝒏 𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊, 𝒉𝒐̣ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒗𝒊̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂.

𝑷𝒉𝒂́𝒏 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒄𝒐́ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈, 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝒗𝒂̀ 𝒄̵𝒐̵̂𝒏̵𝒈̵ ̵𝒕̵𝒐̵̂́ ̵𝒌̵𝒉̵𝒐̵̂𝒏̵𝒈̵ ̵𝒌̵𝒉̵𝒂̵́𝒏̵𝒈̵ ̵𝒂̵́𝒏̵.

𝑵𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏: 𝑸𝑻/ 𝒔𝒆𝒄𝒗𝒊𝒆𝒕.𝒄𝒛

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *