Báo Mới

Texas 4 bà cháu ngườiViệt 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚́𝐲 do dùng lò sưởi, giá điện đột ngột tăng trăm lần

𝐋𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐡𝐨̉𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝟑 𝐭𝐫𝐞̉𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚 đ𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐭𝐨𝐧, 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟏𝟐

𝐇𝐨̣ đ𝐚̃ 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐨̀ 𝐬𝐮̛𝐨̛̉𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐚̂́𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐮́𝐩 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.

Đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐋𝐮̛̣𝐜𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐮𝐡𝐨̉𝐚 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐧𝐝, 𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐮𝐠 𝐀𝐝𝐨𝐥𝐩𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̣ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐨̛𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐮́𝐜 𝟐𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠.

𝐋𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧𝐛𝐨̣̂ 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐮 𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐋𝐚𝐤𝐞 𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞, 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐄𝐝𝐠𝐞𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐢̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧𝐥𝐮̛̉𝐚.

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐞̣ 𝟒𝟏 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐚̂́𝐲 đ𝐮̛́𝐚𝐭𝐫𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐱𝐨́𝐦 đ𝐚𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐨̉𝐧𝐠. 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧𝐜𝐮̛́𝐮 𝐡𝐨̉𝐚 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐞̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐨 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀.

𝐂𝐚̉ 𝐡𝐚𝐢𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐧𝐮̛̃ đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐮̛𝐚𝐯𝐚̀𝐨 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧.

𝐂𝐚̉𝐧𝐡𝐬𝐚́𝐭 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐡𝐨̉𝐚 𝐡𝐨𝐚̣𝐧. 𝐊𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚̃ 𝐦𝐚̂́𝐭 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝟖 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚́𝐨𝐜𝐡𝐢́ 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐚̣𝐧 𝐝𝐨 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐥𝐨̀ 𝐬𝐮̛𝐨̛̉𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐚̂́𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐚̆́𝐩 𝐧𝐞̂́𝐧. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐮̛́𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧𝐧𝐡𝐨̉.

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐨̛̉ 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 𝐫𝐞́𝐭 𝐜𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐦𝐚̂́𝐭 đ𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐜𝐮́𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲

𝐕𝐨̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̆̃𝐧𝐬𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ đ𝐨̂́𝐢𝐩𝐡𝐨́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐧

– 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 (𝐌𝐲̃) đ𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨̉𝐧𝐠𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̃𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐭, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐨̛̀ 𝐃𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐰𝐬, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐥𝐞̉ 𝐨̛̉ 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 đ𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮̛𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐨̛̀𝐢𝐜𝐚̂̀𝐮𝐱𝐢𝐧 “𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜đ𝐨̛̀𝐢” đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́𝐢𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐫𝐞́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦đ𝐨́𝐧𝐠𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐠𝐢𝐚́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̆𝐧𝐠𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠𝐦𝐚̣̆𝐭: “𝐋𝐚̀𝐦 𝐨̛𝐧, 𝐡𝐚̃𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐤𝐡𝐚́𝐜”

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐆𝐫𝐢𝐝𝐝𝐲 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝟐𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐯𝐢̀ 𝐠𝐢𝐚́đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̆𝐧𝐠𝐯𝐨̣𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟗𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃/𝐌𝐖𝐡 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̃𝐨𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐚̣̂𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝟓𝟎 𝐔𝐒𝐃/𝐌𝐖𝐡. 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐠𝐢𝐚́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̃ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠𝐠𝐚̂́𝐩 𝟏𝟖𝟎 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̂𝐲.

“Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐫𝐨̛̀𝐢đ𝐢“, đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐆𝐫𝐢𝐝𝐝𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭.

𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠𝐤𝐞̂𝐮𝐠𝐨̣𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̆́𝐭𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦𝐭𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̃𝐲 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐫𝐞̀𝐦 𝐜𝐮̛̉𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐭𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂̉.

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐆𝐫𝐢𝐝𝐝𝐲 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐥𝐞̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐥𝐨̛̀𝐢 đ𝐞̂̀𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣.

𝐎̂𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐨𝐟𝐟, 𝐠𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐂𝐨𝐥𝐮𝐦𝐛𝐢𝐚, 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭: “𝐂𝐚́𝐢 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 đ𝐨̣̂ đ𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐛𝐚̆𝐧𝐠.

𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐤𝐞́𝐦 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̣𝐜𝐥𝐚̣𝐧𝐡, 𝐯𝐢̀ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ đ𝐞̂̉ 𝐮̛́𝐧𝐠𝐩𝐡𝐨́ 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚̂́𝐭𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲”.

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐮̛̣ đ𝐨̂̉ 𝐛𝐨̣̂ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ “𝐛𝐨́ 𝐭𝐚𝐲” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̣̂𝐧𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉… 𝐜𝐚̂̀𝐮𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *